мај 5, 2024

ЦКА – ПХВ 2024

ЦКА – ПХВ е програма што се спроведува во изминативе 20 години и за цел има подигање на свеста, помагање, намалување на дискриминација и одржување на екологијата, односно да дејствува на сите сфери во општеството. Секоја година над 1000 младинци се обучуваат и излегуваат на терен за преку своите проекти да помогнат во решавањето на некој реален проблем во нивната заедница т.е. во нивниот град .
Еден од годишните проекти се однесува токму на малолетничките престапници кои се дел од воспитно – поправниот дом во Охрид. Младинците се залагаат за уредување на простор во нивната установа во мултимедијална училница, едуцирање и информирање на децата кои се таму, како и нивна ресоцијализација и социјална адаптација за време на целокупниот процес пред, за време на и после престојот во ваква установа.
Во прилог ви следува кампања за информирање за самиот проект, но и за целокупната ситуација со воспитно – поправните домови во нашата земја.
 
 
 
 
 
 
 
 
May be an image of text that says "十 限説聞 ДАГ им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦи! согласНО закОНОТ зА ПРАВДА НА ДЕцАтА, ДЕТЕ СПРЕМА КОЕ ТРЕБА ДА CE ПРиМЕНАТ ПОТРАНИИ ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ за ВОСпИТУВАНЕ ПРЕВОСПИТУВАНЕ и НеГОВО ЦЕЛОСНО ОДВОЛУВАНЬЕ од ДОТОГАШНАТА СРЕДиНа, судот МОЖе ДА го УПАТИ во воспитно ПОПРАВЕН дом. BO воспитно- ПОПРАВЕН дом ДЕТЕТО ОСТАНуВА НААЛКУ ЕдНА ГОДина, A НАГмНоГу ПЕТ години, односно до НАПОЛНЕТИ 23 години. Црвен Ц.р. крст на Република Северна Македонита สทนภาดอน3ุ СПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИМАО"
May be an image of text that says "十おil 会民 ДАЗ им ВТОРА ШАНСА НА мАЛОлЕТНИчките ПРЕСТАПНИЦИ! САНКЦИОНИРАНЕТО на МАЛОлЕТНИЦИТЕ или ДЕЦА во СУДИР co ЗАКОН BO НАшАТА ДРЖАВа, СЕ ВРШИ во ДВЕ КАТЕГОРИИ односно ПОМЛАД МАЛОЛЕТНИК или ДЕТЕ од 14 до 16 години и ПОСТАР МАЛОЛЕТНИК од 16 до 18 години. СПОРЕД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА во 2021 ГОдина, BO СПОРЕДБА co 2020 ГОДина, БРОПОТ на ОСУДЕНИТЕ ДЕЦА BO СУДИР со ЗАКОНоТ- СТОРИТЕЛИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗГОЛЕмеН ЗА 9.1%. E Црвен ен.стаебиас крст на Република Северна Македонита СПШТИНΙСКА ОРГАНИЗАЦИВА"
May be an image of text that says "44-. 限期雅 ЦКА ДАЬ им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦИ! во 2021 НА ВкупнО 382 ДЕЦА На ВоЗРАСТ оД 14 до 16 години им БИЛА иЗРеЧЕнА ДИСЦИПЛИНСКА, заВОдСКА или МЕΡΚΑ На ЗАСИЛЕН НаДЗор, ЗАТОА што НЕ СМЕАТ ДА им CE ИЗРЕКУВААТ воспиТНИ МЕРКИ. ДОДЕКА ПАк На 289 ДЕЦА На ВОЗРАСТ од 16 до 18 години им БИЛА изреЧЕНА MEPKA УПАТУВАНЬЕ BO воспитно ПОПРАВЕН дом. НАчЕСТО ИЗВРШУВАНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ имот, ПРОТИВ ЗДРАВТЕТО На лУГЕтО и КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ животот и ТЕлотО. CE Црвен LlpekspriePengonmaCap/ крст на Република Северна Македонита ONUTIICIA ОРГАНИЗАЦИЗА"
May be an image of text
May be an image of text that says "十和! 深战 ЦКΑ ДАЗ им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦи! МОМЕНТАЛНИОТ дом BO ВОЛКОВИЛА Е ИЗРАБОТЕН СПОРЕД МЕГУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ, co ПРОСТОРИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДЕЦАТА, како ЗДРавсТВО, обраЗОВАНИЕ, ПОНАТАМУ ОПРЕМЕНИ УЧИЛНИЦИ, ДОБРИ СОби, СПОРТСКИ ИгРАЛИшТА, ТЕРЕТАНА и сл. НИВНИТЕ ОБВРСКИ НАПЧЕСТо CE ОРИЕНТИРАНи СПРЕМА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОДРЖУВАНЕТО на домот, УЧАТ ЗАНАЕТИ и Се ГРИЖАТ зА ПРОСТОРот Црвен Lawespcra.PeneoreaCaepo крст на Ретублика Северна Македонита ONUTISICIA ОРГАНИЗАЦИМА"
May be an image of text
May be an image of text that says "十程.l 緊蛋 ДАЗ им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦИ! co новиот дом, НАВИДУМ ИЗглЕДА како ЦЕЛТА дА Е ПОСТИГНАТА, но СЕПАК На ОВИЕ ДЕЦА СЕ УШТЕ им НЕДОСТИГА НАРОСНОВНОТО А ТΟА Е ОБРазованието. ЗА МИА, ДИРЕКТОРОТ На УСТАНОВАТА СПОДЕЛИЛ ДЕКА в домот CE СПРОВЕДУВАЛО основно обраЗОВаниЕ, ОРгАНИзИРано co ПРОЕКТ На ОРГАНИЗАЦИЗАТА уНДП и МИНИСТЕРСТВОТО оБРаЗОВАНИЕ, но дОГОВОроТ ЗАВРШИЛ. СЕГА, ТОΑ ПРЕТСТАВУВА НАГОЛЕМ ПРОБЛЕм зА ДЕЦАТА кои ПРЕСОЛУВААТ таму недостИГОТ НА СООДВЕТНО обРаЗОВАНИЕ. за Црвен крст на Република Северна Македонита ONUTIDICIA . ОРГАНИЗАЦИМ"
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text that says "十日事! 深配雅 ДΑ им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦи! ДВАНАЕСЕТ години по ПРИТВОРОт, самО ПОЛОВИНа оД УЧЕСНИЦИТЕ ИМАЛЕ СРЕДНО ОБРаЗОВАНИЕ или ЕКВИВАЛЕНт. CAMO ЕДНА ПЕТТИНА од МАЖИТЕ и ЕДНА ТРЕТИНА од ЖЕНИТЕ РАБОТЕЛЕ co полно РАБОТНО ВРЕМЕ или НА УЧИЛИШТЕ, ПОКАжа СТУДИЛАТА. НаОДИТЕ СУГЕРИРААТ ДЕКА ЗА ДА УСПЕАТ ДЕЛИКВЕНТНИТЕ МЛАДИ МОРА ДА ДОБИГАТ пОМОш, НЕ CAMO ДА CE ОТКАЖАт оД КРИмИналот, ТУкУ ДА им CE ДАДЕ можност ЗА СОЦИЗАЛНА СТАБИЛНОСТ и ВРАБОТУВАНЕ. Црвен .ст6баснак CNUTIOICIA крст на Република Северна Македониа ОРГАНИЗАЦИМ"
May be an image of text
 
May be an image of text that says "十 製 UKA ДАЗ им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦИ! ОВА ПРИЧИНА зошто BO E ГЛАВНАТА ТРЕБА дА CE ПОКРЕНЕ СВЕСНОСТА зА ПРОБЛЕМОТ co κου што CE СООЧУВААТ ШТИТЕНИЦИТЕ на ОВИЕ УСТАНОВИ НАшАТА ДРЖАва. ΠΟΚΡΑΝ ТО што CE ПОДОБРУВААТ УСЛОВИТЕ зА живот BO ОВИЕ ИНСТИТУЦИИ, МОРа ДА CE ОБЕЗБЕДАТ и СООДВЕТНИТЕ уСЛОВИ ЗА ДА им БИДЕ ОВОЗМОжено обРазОВание, ЕДУКАЦИЗА, КУЛТУРНА и СОИАЛНА ИНТЕГРАЦИЛА, како и ВОСПИТУВАНЬЕ СПОРЕД ПРЕТХОДНО ИзВРШЕНОТО ДЕЛО. Црвен крст на Република Северна Цостои. Македониа CNUTIOICIA .. ОРГАНИЗаЦИАМ"
May be an image of text
May be an image of text that says "ナお都- 会战 ДА им ВТОРА ШАНСА НА мАЛОлЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦИ! ПОРАДИ ТОА, ГРУПАТА МлАДИНЦИ од OBOJ ПРОЕКТ ОДЛУЧИЗА ДА РаБОТАТ НА нивното ОПИСМЕНУВАНЕ и ВОСПИТУВАНЕ ΠРЕКУ НЕКолкУ ИНТЕРАКТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ. ПРЕКУ ИСТИТЕ, ТИЕ РАБОТЕА co нив НА ТОΑ ДА JA НаУЧАТ АЗБУКАТА T.E. ДА НАУЧАТ ДА ЧИТААт ПИШуваат, УЧЕНЕ На ОСНОВИТЕ На бонтонот, ги СПРОВЕДОГА ВРСНИЧКИТЕ ЕДУКАЦИИ НА ТЕМИТЕ кои што Ги ОргАНизиРа ЦРВЕНИОТ КРСТ, ОДРЖАА ДИСЕМИНАЦИЛА, и СЛИКАА На ПЛАТНО co ЦЕЛ УЧЕНЬЕ на ОСНОВИТЕ НА ТИЕ ВЕШТИНИ. Црвен крст на Република Северна Македонита CNSTIONCIA ОРГАНИЗАЦИЗ"
May be an image of text that says "- 配 ДА им ВТОРА ШАНСА НА МАЛОЛЕТНИЧКИТЕ ПРЕСТАПНИЦИ! ЗА ДОПОлНиТЕлнО, BPEME нА САмИОТ ПРОЕКТ МЛАДИНЦИТЕ РАБОТЕЛ ДА СОБЕРАТ ФИНАНСИИ и дА ОбЕЗБЕДАТ ДОНАЦИИ ЗА дА УРЕДАТ ПРОСТОР од ОВАА уСТАНОВА BO МУЛТИМЕДИЛАЛНО ЕДУКАТИВНА УЧИЛНИЦА. ТОΑ БЕШЕ УШТЕ ЕДНА од МЕРКИТЕ кои БЕА ПРЕЗЕМЕНИ какО ДЕЛ од ГЛАВНАТА ЦЕЛ На нивниоТ ПРОЕКТ T.E. ДА CE РАБОТИ НА ПРОцЕСОТ НА ОЛЕСНУВАНЬЕ и НОРМАЛИЗИРАНЕ На животот На ШТИТЕНИЦИТЕ НА воспитно ПОПРАВНИОТ дом. Црвен крст на Република Северна LpewprmaPeyopenaCcapeM Македонита ОПШТИНСКА орТАНизацица"
May be an image of text
 
< врати се назад