Прва Помош

 Црвениот крст е лидер во едукацијата за превенција, подготовка и одговор при соодветна животно застрашувачка ситуација нудејќи ги своите услуги на населението со цел нивно масовно оспособување и градење на побезбедни и поздрави заедници. Преку оваа програма Црвениот крст на Р.Македонија се обидува да придонесе во спасувањето на човечки животи и зајакнување на заедниците-внесувајќи надеж и сигурност заедно со практични способности.

Црвениот крст на Р.Македонија се залага за постојано подобрување на квалитетот на програмите за прва помош, креирани согласно потребите на целните групи со цел да се овозможи нивна достапност до истите. Преку издавањето на различен едукативно информативен материјал со најновите информации на полето на првата помош, ЦКРМ се стреми да ги задоволи потребите на различните целни групи: деца на предшколска возраст, ученици од основните и средните училишта, кандидати за возачи на моторни возила, лица одговорни за безбедноста и здравјето на работното место, лица со посебни потреби итн.

Редовни активности:

 • Настава по прва помош за учениците од основни и средни училишта, кои ќе можат на своите соученици во случај на итност да им дадат прва помош.
 • Организирање на државен натпревар по прва помош;
 • Учество на екипата на Црвен крст на РМ на Европската конвенција за прва помош
 • Одбележување на Светскиот ден на првата помош
 • Одбележување на Светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи
 • Едукација по прва помош за возачи на моторни возила
 • Едукација по прва помош на работното место за кандидати од јавните и приватните претпријатија.
 • Развој на настава по прва помош, адаптирана на потребите на специфични целни групи (деца од предшколска возраст, деца од основните и средните училишта, спортски клубови, граѓански здруженија, популација од руралните области, лица со посебни потреби итн.)
 • Организирање на висококвалитетна едукација за волонтерскиот кадар на Црвен крст на Р. Македонија кој учествува во обуките и активностите од областа на првата помош
 • Континуирано делување на полето на безбедност во сообраќајот преку градење на оперативни сојузи на локално и национално ниво со владините и невладините организации.

Тргнувајќи од фактот дека првата помош е витална иницијална интервенција која помага за намалување на сериозни повреди и ги зголемува шансите за преживување, Црвениот крст/Црвената полумесечина настојува првата помош да биде достапна за секого и да барем едно лице во секое семејство има можност да научи да укажува прва помош.

Црвениот крст на Република Македонија, како членка на Европскиот Референтен Центар за Едукација по прва помош и лидер во едукацијата по прва помош, е институција која континуирано ги следи препораките и новитетите во областа на првата помош и истите ги воведува во едукацијата за различни целни групи, а се со цел да овозможи квалитет на своите програми за прва помош. Црвениот крст на Р.Македонија исполнувајќи ги условите во однос на критериумите и стандардите пропишани од Европскиот референтен центар за прва помош го доби правото да издава сертификати по прва помош за кандидати за возачи со знакот на EFAC.

Црвениот крст на Р.М се залага, во насока на обезбедување на квалитетна и достапна едукација и вештини за прва помош на секој граѓанин без разлика на неговиот социо економски статус, вера, националност, професија и други дискриминирачки фактори.

Ве советуваме и Вие да ги посетите некои од обуките за прва помош кои ги организира Црвениот крст на Република Македонија

Обуки за прва помош за кандидати за возачи

Превземањето на навременни активности и применувањето на исправни и соодветни мерки за укажување на прва помош во случај на незгоди вклучувајќи ги и сообраќајните незгоди е значајно при спасувањето на човечки животи.

За да можете да му помогнете на повредениот важно е да првата помош ја укажете навремено и исправно. Неправилно укажаната прва помош може да доведе до загрозување на животот на повредениот.

Со посета на обуките кои Општинските организации на Црвен крст ги спроведуваат Вие ќе стекнете

 • теоретско и практично знаење и вештини за укажување на прва помош. Обуката трае 8 часа, на крајот од истата е потребно да полагате испит и при успешно полагање добивате уверение за прва помош за возачи и прирачник за прва помош за возачи
  Цена на курсот е 1500 денари.

Прва помош за работни организации

Согласно Законот за Безбедност и здравје при работа секоја работна организација мора да обезбеди обука за прва помош за своите вработени.

Црвениот крст организира три вида на курсеви за работни организации и тоа:

 • Основен курс (6 часа) – Цена 1200,00 ден.
 • Напреден курс 1 (8часа) – Цена 1500,00 ден.
 • Напреден курс 2 (13 часа) – цена 2000,00 ден

Прва помош за разчлични целни групи

Во зависност од интересот и потребите Црвениот крст на Р.М организира и специфични обуки за прва помош затоа Ве молиме обратете се до најблиската општинска организација на Црвен крст и побарајте повеќе информации….

< врати се назад