Членство во професионални тела

  • Секретаријат на национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална комисија. Член – Љупка Петковска;
  • Национален Координативен Механизам на Глобалниот Фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија. Претседател – Анета Тргачевска;
  • Регионален тим за одговор при катастрофи (Regional Disaster Response Team). Членови – Оливер Гичевски и Али Самет
< врати се назад