ноември 25, 2021

Обука за ППП и ПСП во итни и кризни ситуации

Во периодот од 21-24 ноември 2021, Црвениот крст на Република Северна Македонија, со поддршка на Меѓународната Федерација на друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина, организираше тренинг за вработени и волонтери за пружање на прва психолошка помош во итни и хуманитарни ситуации и мирнодопски услови, на кој учествуваа и претставници на Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Охрид.

Психосоцијалната поддршка која се базира на заедниците вклучува прва психолошка прва помош, групи за поддршка, воспоставување на безбедни и пријателски простори за деца, едукација за реакции и механизми на справување со загуби и стресни ситуации, подигнување на свеста во заедницата и грижа за волонтерите и вработените во кризни и мирнодопски услови.

Овие тренинзи се дел од стратегијата на Црвениот крст на РСМ за фасцилитирање и зајакнување на природната резилиентност на луѓето на индивидуално и колективно ниво, а се составен дел од моделот за психо-социјална поддршка кој Црвениот крст планира да го воспостави на сите нивоа и активности во националното друштво. Во изминатата година се спроведоа онлајн едукации од областа на ППП и ПСП, а со цел поддршка на волонтери на вакциналните пунктови.

< врати се назад